Aquatraz - safeguarding your fish

Aquatraz utviklingsprosjekt

- rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt

I april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk fire utviklingstillatelser for å utvikle Aquatraz – det rømningssikre semi lukkede oppdrettsanlegget i stål med dype luseskjørt – i sa,arbeid ,ed Seafarming Systems. Det har vært et spennende og så langt et vellykket utviklingsprosjekt. Den første merden ble sjøsatt i august 2018. Nå, drøye to år senere er merd nummer fire sjøsatt og tre generasjoner utviklet. Totalt i denne perioden har Aquatraz merdene 3 års samlet driftstid og har produsert 5.000 tonn laks. Erfaringene gjennom sommeren 2020 med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Vi åpner nå opp for at andre oppdrettere kan melde sin interesse for merden og bli med på siste fase med levering av Aquatraz G4 som kan bestilles høsten 2020.

Teknologiutviklingen har gått betydelig raskere enn det vi så for oss i starten av prosjektet. Dette hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeidet mellom Seafarming Systems, Fosen Yard og Midt-Norsk Havbruk sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk (ilaks.no)

Qorange

Høy robusthet mot rømning, samt sikker og rikelig vanntilførsel har lagt til rette for dispensasjon til å øke tettheten fra 25 kg/m3 til 45 kg/m3 og å øke det maksimale antallet fisk fra 200 000 til 400.000 oppdrettslaks per merd.

Qorange

Aquatraz merdene har sirkulær vannstrøm som trimmer fisken. I tillegg sørger det mekaniske vannforsyningssystemet for at friskt vann hentes fra lusefrie vanndyp. Vannutskiftningshastigheten er på 3600 m3/min. Hele oppdrettsvolumet skiftes ut hvert 20. min.

Qorange

Aquatraz merdene har tette luseskjørt og de to første generasjonen har 8 meter dype luseskjørt. Aquatraz G3 fikk totalt 18 meter luseskjørt. Den siste, Aquatraz G4, får enda dypere luseskjørt i stål.

Qorange

Aquatraz G1-G3 leverer fisk på en skånsom måte ved at merden kan løftes ut av vann slik at fisken følger instinktet sitt og svømmer nedover i dypet, der den pumpes over i brønnbåt fra et fast uttakspunkt i bunnen av merden. For Aquatraz G4 vil levering foregå uten å løfte merden ut av vannet.

Qorange

Foruten skånsom levering av fisk gir løftesystemet enkel tilgang til å vaske, desinfisere og vedlikeholde merden på lokalitet, samt muligheten til å slepe merden til en ny lokalitet.

Aquatraz #1 & #2 - G1

- rømningssikker semi lukket merd

Den første Aquatraz ble sjøsatt, slept til Eiterfjorden og fylt med laks i oktober 2018.

Holm forteller til iLaks: – Merd nummer én, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder.

Kort tid etter fulgte merd #2. I april 2019 svømte det fisk i både Aquatraz #1 & #2 i Eiterfjorden. 

Mai 2019 ble Aquatraz sin unike løsning for levering av fisk testet for første gang. Operasjonen forløp som forventet. Fisken forholdt seg rolig, og ikke en muskel ble brukt til tunge løft. HMS-messig var det en drøm, sammenlignet med tradisjonelle metoder.

De to første oppdrettsanleggene demonstrerte at konseptet leverer på alle forventede områder: vesentlig redusert påslag av lakselus, økt tilvekst, bedre innfarging, ingen rømming, ingen personskader og godt arbeidsmiljø, skriver MNH på sin side

Aquatraz #1 & #2 var fortøyd på lokalitet sammen tradisjonelle oppdrettsmerder for sammenlikning. Lusepresset i referansemerdene var betydelig større. Noen av laksen i Aquatraz merdene hadde lakselus, men det var få og ikke nødvendig med avlusing, forteller Holm til ilaks.no

Aquatraz #3 - G2

- beskytter mot alger og lakselus

Oktober 2019 ble den tredje Aquatraz merden sjøsatt, den første av andre generasjon. Denne andre generasjonen bød på flere endringer (ilaks.no)

Aquatraz G2. Rømningssikker oppdrettsmerd
Foto over og øverst: Steinar Johansen/MNH
  1. Tilgangen til oppdrettsvolumet ble bedret ved at de horisontale eikene ble fjernet. 
  2. Gangbanen ble betraktelig bredere med plass til 10 fots containere som ga lagringsplass og tørt   rom for aggregat og strømskap. 
  3. Et nytt elektrisk løftesystem som muliggjør heving og senking av merden uten energitilførsel fra båt.
  4. Merden ble mer fabrikasjonsvennlig enn forgjengeren.

Aquatraz #4 - G3

- med dypere luseskjørt

Aquatraz G3 med 18 meter luseskjørt.

For den tredje generasjonen Aquatraz er den viktigste endringen at luseskjørtet er økt med 10 meter til totalt 18 meter.

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus, sier Steingrim Holm (ilaks.no)

Forlengelsen består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i oppdrettsanlegget. Dette skal gi bedret fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset.

Aquatraz G4

Aquatraz

Aquatraz G4, fjerde generasjon, er snart klar for bygging og forventes leveringstid er 9-12 mnd. Totalt oppdrettsvolum og dybde på luseskjørtet finner du her.

Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 forventer vi å få dokumentert de gode effektene av dypere skjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren vil tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon, sier Alf Reidar Sandstad til kyst.no.