Hopp til innholdet

ØKT produksjon

REDUSERT miljøpåvirkning

Aquatraz G3. Foto: Steinar Johansen/MNH

Aquatraz er én av Seafarming Systems merdløsninger som har til hensikt å bidra til bærekraftig vekst i sjømatproduksjon. Andre merdløsninger er Aquantum Leap – verdens største lukkede oppdrettsanlegg, samt den mindre lukkede merden Aquasafe.

Bærekraftige oppdrettsanlegg

Beskytter mot alger og lakselus, og gir bedre velferd

Seafarming Systems utvikler både lukket og delvis lukket merdteknologi. Det vil si at vann fra de øvre vannlag der alger, lakselus og andre mikroorganismene befinner seg, ikke kommer inn i merden. Samtidig sørger aktiv vannsirkulasjon for at rikelig friskt vann hentes fra dypet nær fri for lakselus og alger.

Når lakselus, alger og andre skadelige mikroorganismer holdes ute av merden, og avlusing blir unødvendig, har det positiv innvirkning på fiskens velferd. 

Slamoppsamling & sirkulærøkonomi

Merdsystemer med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Det gir mulighet til å ta i bruk lokaliteter som i dag ikke er egnet på grunn av for dårlige strømforhold. Tilgjengelig areal for oppdrett vil øke dramatisk og produksjonen kan mangedobles. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der verdifulle mineraler som fosfor kan gjenvinnes og slam blir en ressurs, som gjødsel og biogass.

Økt produktivitet

Rømningssikre merder kan holde et større antall fisk. God vanntilførsel og vannsirkulasjon gir grunnlag for høyere tetthet. Sirkulerende vann som trimmer fisken, jevn god vannkvalitet og jevnere temperatur fra dypt vann kan gi raskere tilvekst. Store merder med høyere tetthet,  flere fisk per merd, auotmatiserte operasjoner og uten behov for avlusing  gir effektiv drift.  Med slamoppsamling kan brakkleggingstiden reduseres.

Lavt energiforbruk

Gjennomstrømningsanlegg som Aquatraz og Aquantum Leap baserer seg på å flytte store mengder vann i lav hastighet, noe som krever lite energi. Aquatraz har et strømforbruk på 0,1-0,2 kWt per kilo laks som produseres. Dette er rundt 1/15 del av et forventet gjennomsnittlig forbruk for lukkede merder med vannbehandlingssystemer.

Automasjon & stordriftsfordeler

Norske myndigheter ønsker en femdobling av lakseproduksjonen innen 2050. Dette mener vi er  gjennomførbart dersom vi utvikler og implementerer ny bærekraftig havbruksteknologi. Som det lukkede oppdrettsanlegget Aquantum Leap, der Aquantum 500K har en kapasitet som tilsvarer 1% av dagens norske produksjon. 

Trygg arbeidsplass

Seafarming Systems lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg er stabile stålstrukturer. Dette innebærer positive endringer i arbeidsforhold og HMS. De rigide strukturene gir mulighet for automatiserte operasjoner og mindre behov for støttefartøy for driftsoperasjoner. 

Aquatraz bidrar til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål Aquatraz

og norske myndigheters mål om årlig produksjon av 5 millioner tonn laks innen 2050