Bærekraftige oppdrettsanlegg gir økt sjøbasert oppdrett samtidig som miljøavtrykket reduseres

Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH

Aquatraz er ett av flere typer oppdrettsanlegg fra Seafarming Systems som skal bidra til et bærekraftig havbruk der sjøbasert oppdrett økes samtidig som miljøavtrykket reduseres. 

Det innebærer både helt og delvis lukket merdteknologi som: 

  • beskytter mot alger og lakselus
  • hindrer rømming
  • øker produktiviteten
  • gir bedre fiskehelse og filetkvalitet
  • bidrar til sirkulærøkonomi der fiskeslam er en ressurs
  • automatiserer operasjoner som sortering og batch-vis sulting og levering
  • tryggere arbeidsforhold

Aquantum Leap er et banebrytende prosjekt som består av to ulike lukkede oppdrettsanlegg. 

Aquantum 500K, verdens største oppdrettsanlegg til matfisk rommer 500.000 m3Aquantum 12K består av flere merder samlet i en stiv ramme, egnet for postsmolt produksjon. 12K og 500K har hvert sitt unike løftesystem som kan løfte oppdrettsanleggene helt ut av vann. Løftesystemene forenkler vask, desinfisering og vedlikehold. I tillegg kan anleggene slepes til nye lokaliteter i hevet tilstand. 

Begge oppdrettsanleggene har gode innebygde løsninger for seksjonering og sortering av fisk. De kan opereres på tilnærmet alle fjordlokaliteter det produseres laks på i dag, og har hver sin løsning for å forhindre sloshing. Merdteknologiene Aquantum 12K og 500K er patentert. 

Aquasafe er en lukket merd i stål med slamoppsamling. I tillegg til å forhindre rømning, spredning av lakselus og sykdom, eliminerer den  forurensning av sjø og sjøbunn. Merden kan løftes helt ut av vannet ved hjelp av et trykkluftbasert løftesystem.

Aquasafe har mange bruksmuligheter. Den egner seg godt til postsmolt-produksjon, avlusing, vanlig oppdrett av matfisk og til ventemerd og slaktemerd.

Dette lukkede merdsystemet har en unik konstruksjons- og sammenstillingsmetode som gjør den til et spesielt kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg. Merdteknologien Aquasafe er patentert.

Fremtidens bærekraftig havbruk

Seafarming Systems utvikler både lukket og delvis lukket merdteknologi. Det vil si at vann fra de øvre vannlag der alger, lakselus og andre mikroorganismene befinner seg ikke kommer inn i merden. Samtidig sørger aktiv vannsirkulasjon for at rikelig friskt vann hentes fra dyp uten for lakselus og alger.

Rømningssikre merder kan holde et større antall fisk. God vanntilførsel og vannsirkulasjon gir grunnlag for høyere tetthet. Strømsettere som trimmer fisken, jevnt god vannkvalitet og jevnere temperatur kan gi raskere tilvekst. Bedre arbeidsforhold bidrar også til økt produktivitet. Flere anlegg på hver lokalitet og merder med større volum per overflateareal bidrar også til økt produktivitet. Med slamoppsamling kan oppdretter unngå å måtte legge lokaliteter brakk. Automatiserte operasjoner med integrerte løsninger for sortering, batch-vis sulting og levering gir fleksibilitet i produksjonen og bedre arbeidsforhold.

Merdsystemer med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Det gir mulighet til at flere lokaliter kan benyttes og at flere oppdrettsanlegg kan benytte de samme områdene. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs, som gjødsel og energi.


Når lakselus, alger og andre skadelige mikroorganismer holdes ute av merden, og avlusing blir unødvendig, har det positiv innvirkning på fisken. Når rikelig friskt vann strømmer gjennom merden, og vannstrømmen trimmer laksen, kan resultatet bli bedre fiskehelse og raskere tilvekst. Filetkvaliteten øker også, med bedre innfarging, lavere fettprosent og fastere fileter.

Norske myndigheter ønsker en femdobling av lakseproduksjonen innen 2050. Dette mener vi er  gjennomførbart dersom vi utvikler og implementerer ny bærekraftig havbruksteknologi. Som det lukkede oppdrettsanlegget Aquantum Leap, der Aquantum 500K har en kapasitet som tilsvarer 1% av dagens norske produksjon. 

Våre lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg er stabile stålstrukturer med integrerte løsninger for sortering og levering av fisk. Det gir enklere automatiserte operasjoner og mindre behov for støttefartøy. Dette innebærer positive endringer i arbeidsforhold og HMS.