Aquatraz - safeguarding your fish

Aquatraz har mange fordeler

| rømningssikker | lavere dødelighet | økt antall fisk & tetthet | lite lakselus | gode arbeidsforhold | bedre fiskehelse |

I løpet av tre år har vi utviklet Aquatraz – rømningssikker semi lukket merd – fra konsept til kommersielt produkt. Fire merder fra tre generasjoner er så langt sjøsatt. De har samlet tre års driftstid og har gitt 5.000 tonn laks. Erfaringene gjennom sommeren med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Vi åpner nå opp for at andre oppdrettere kan melde sin interesse for merden og bli med på siste fase med levering av Aquatraz G4.

Qorange

Den hevbare stålkonstruksjonen med brede gangbaner og rekkverk gir et trygt og godt arbeidsmiljø uten tunge løft. Aquatraz har designlevetid på 20 år med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Qorange

Laksen i Aquatraz blir levert ved uttak i merdens nedre del. For Aquatraz G1-G3 blir levering gjennomført ved hjelp av løftesystemet. Når oppdrettsmerden løftes opp av vannet blir volumet i merden redusert og laksen søker da instinktivt mot dypere vann der den pumpes over i brønnbåt. For den siste generasjonen, Aquatraz G4, vil levering av fisk foregå uten at merden må løftes ut av vann.

Dette gir sikrere og raskere levering samtidig som velferden til både menneske og laks er ivaretatt

Qorange

Løftesystemet gir enkel tilgang til både merdens inn- og utside noe som forenkler vask, desinfisering og vedlikehold av merden på lokalitet. Merden kan som følge av løftesystemet også heves og slepes til ny lokalitet uten å åpne opp rammefortøyningen.

Qorange

Strømsetterne og det dype luseskjørtet gir et godt vannmiljø i oppdrettsanlegget. Oksygenrikt vann hentes fra alge- og lusefrie vanndyp og sirkuleres i merden med en utkiftningshastighet på om lag 3600 m3/min. Hele volumet i merden skiftes ut hvert 20. min. Som i lukkede kar velger laksen i Aquatraz å stå i strømmen og treningsintensiteten kan optimaliseres ved å justere sirkulasjonshastigheten i forhold til strøm, temperatur og fiskestørrelse. Dette antas å blant annet gi bedre fiskehelse, økt veksthastighet, lavere fôrfaktor, bedre innfarging og fastere fiskefilét.

Qorange

I Aquatraz G1 og G2 var det lite lakselus sammenlignet med de konvensjonelle nabomerdene, på tross av at disse var utrustet med sydde luseskjørt og Midt-Norsk ring. For Aquatraz G3 forventes ytterligere reduksjon av lakselus som følge av at luseskjørtet er økt fra 8 til 18 meters dyp. Aquatraz G4 får enda dypere permanent luseskjørt i stål

Qorange

 Redusert rømningsfare og sikker tilførsel av store mengder vann la grunnlaget for at de tre første  merdene kunne motta dispensasjon til å øke maksimalt antall fisk fra 200 000 til 400 000 laks per oppdrettsmerd. Videre er det gitt dispensasjon til å øke tettheten fra 25kg/m3 til 45kg/m3

Aquatraz G3 with 18 meter lice skirt

Aquatraz  G3 som ble sjøsatt i april 2020, har fått totalt 18 meter luseskjørt. De øverste 8 meterne av stål som foregående generasjoner, og ytterligere 10 meter med presenning. Den fjerde og siste generasjon Aquatraz G4 vil få enda dypere permanent luseskjørt i stål.

Andre generasjon Aquatraz fikk et nytt elektrisk løftesystem som muliggjør heving og senking av oppdrettsanlegget uten energitilførsel fra båt. G2 fikk bredere gangbaner med plass til containere for oppbevaring, samt ytterligere forbedringer som fortsatt er en del av nyere generasjoner Aquatraz.

Aquatraz G2 Safeguarding your fish
Foto over og øverst: Steinar Johansen/MNH.

Nøkkeldata Aquatraz G3 og G4. Sistnevnte er fortsatt under utvikling og det kan bli noen endringer.

NøkkeldataAquatraz G3Aquatraz G4
Omkrets160 m160 m
Tot. høyde23,6 m36 m
Oppdrettsvolum50.500 m³60.000 m³
Tette luseskjørt18 m 25 m
Sidepanel og bunnNotStå/grp gitter
Hs2.1 m /1.5 m2.4 m
LøftesystemElektriskElektrisk
Lossesystem med teleskoprørJaJa
Strømsettere4 stk 4 stk
Tot. forbruk strømsettere20-30 kW20-30 kW
Vannutskiftningsrate3600 m³/min 3600 m³/min
Utskiftning av oppdrettsvolumethvert 20. minuttca hvert 15. minutt
Containere til oppbevaring4 stk a 10 fot4 stk a 10 fot
Nødaggregat med automatisk startJaJa
Antall laks (disp)400.000TBA
Tetthet (disp)45 kg/m³TBA
Semi lukket merd - Aquatraz