Hopp til innholdet

Stabil stålstruktur gir rømningssikker merd

og gode arbeidsforhold

Merden kan løftes helt ut av vann for vask, desinfisering og vedlikehold
på lokalitet

Foto: Steinar Johansen/MNH

Aquatraz
semi-lukket merd med dype luseskjørt
og rikelig vanngjennomstrømning

Aktiv vannutskifting og dypt luseskjørt gir et godt vannmiljø i den semi-lukkede merden og beskytter mot lakselus. Oksygenrikt vann hentes fra vanndyp fri for lakslus og alger, og sirkuleres i merden. Dette, sammen jevnt god vannkvalitet antas å kunne gi blant annet bedre fiskehelse, økt veksthastighet, lavere fôrfaktor, bedre innfarging og fastere fiskefilet. 

I utviklingsprosjektet ble Aquatraz-merdene sammenlignet med konvensjonelle merder med luseskjørt og Midt-Norsk ring, på samme lokalitet. Aquatraz har vist i drift at utfordringene med lakselus er løsbar. I den siste produksjonssyklusen som er analysert, der Aquatraz har totalt 13 meter luseskjørt, hadde kontrollmerden 5 avlusinger, mens det i Aquatraz ikke var behov for avlusing. 

Rømningssikker merd med luseskjørt i stål

 Redusert rømningsfare og sikker vanntilførsel la grunnlaget for at Aquatraz-merdene har mottatt dispensasjon til å øke maksimalt antall fisk fra 200.000 til 400.000 laks per merd. Videre er det gitt dispensasjon til å øke tettheten fra 25 kg/m3 til 45 kg/m3Etter gode resultater med økt tetthet er dispensasjonen utvidet frem til 2024. 

Stabil plattform gir trygge arbeidsforhold

Det hevbare semi-lukkede merden i stål har brede gangbaner med rekkverk, containerfester og 2 kaier som gir et trygt og godt arbeidsmiljø. Aquatraz har en designlevetid på 20 år med lave drift- og vedlikeholdskostnader.

Løftesystemet gir enkel tilgang til både merdens innside og utside, noe som forenkler vask, desinfisering og vedlikehold av merden på lokalitet. Den semi-lukkede merden kan som følge av løftesystemet enkelt heves og slepes til ny lokalitet uten å åpne opp rammefortøyningen.

Produksjonsøkonomi

I løpet av utviklingsprosjektet har Midt-Norsk Havbruk (nå Salmonor) produsert totalt 6.348 tonn laks i deres fire Aquatraz. Aquatraz har gjennomgående hatt lavere produksjonskostnader, inkludert avskrivninger, enn i kontrollmerdene. I den siste produksjonssyklusen som er analysert er fortjenestemarginen i Aquatraz  over 4 kr høyere per kg laks enn i kontrollmerden, og det med samme maksimale tetthet i begge merdene. Med høyere tetthet i Aquatraz vil produksjonskostnadene per kg gå ytterligere ned i Aquatraz.

Menon Economics konkluderer i deres notat: «Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi» fra april 2022 at Aquatraz har samme produksjonskostnader som gjennomsnittet av åpne merder. 

En økonomisk effektiv måte å utnytte én Aquatraz er å sette ut storsmolt på ca 0,4 kg i Aquatraz, la den vokse til ca 2 kg de første 6 mnd, for så å flytte laksen over til konvensjonelle merder og fortsette produksjonen der i 6 mnd inntil slaktevekt. Se illustrasjonen under. Målet er å produsere uten behov for avlusing. Gitt at både direkte og indirekte lusekostnader summeres til rundt 10 kr/kg, så kan én Aquatraz spare inn 50 millioner kroner per år. Dette er et grovt regnestykke med runde tall, og 6 mnd produksjon uten avlusing i konvensjonelle merder er ikke garantert. Men det er uvanlig å avluse 6 mnd etter utsett i konvensjonelle merder. Utsett av 500.000 smolt i Aquatraz er et lavt antall som enkelt kan økes. 

Plakat produksjonsmodell

Aquatraz er en semilukket merd med en svært energieffektiv vannutskiftningsmetode. De tre første generasjonene Aquatraz benyttet en patentsøkt metode som har et enenergiforbruk pr. kg produsert laks på mellom 0,1 og 0,2 kWt. I den fjerde og siste generasjonen ble en ny patentsøkt vannutskiftningsmetode testet ut. Denne vil gi et enda lavere energiforbruk, og som potensielt kan føre til at Aquatraz kan netto produsere strøm.

Aquatraz utviklingsprosjekt i bilder

Foto: Steinar Johansen/MNH