Aquatraz har mange fordeler

| ingen rømning | lavere dødelighet | dobbelt antall fisk | lite lusepress | gode arbeidsforhold | bedre fiskehelse |

I løpet av tre år har vi utviklet den rømningssikre semi-lukkede oppdrettsmerden Aquatraz fra konsept til kommersielt produkt. Fire merder fra tre generasjoner er så langt sjøsatt. De har samlet tre års driftstid og har gitt 5.000 tonn laks. Erfaringene gjennom sommeren med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Vi åpner derfor allerede fra sommeren 2020 opp for at andre aktører kan melde sin interesse for merden og bli med på siste fase med levering av merder høsten 2021.

Qorange

Den hevbare stålkonstruksjonen med brede gangbaner og rekkverk gir et trygt og godt arbeidsmiljø uten tunge løft. Aquatraz har designlevetid på 20 år med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Qorange

Løftesystemet og uttak av fisk i merdens nedre del gjør levering av laks sikrere og raskere samtidig som velferden til både mennesket og laksen er ivaretatt. Når merden løftes opp av vannet reduseres volumet i merden og laksen søker da instinktivt mot dypere vann der den pumpes over i brønnbåt.

Qorange

Løftesystemet gir enkel tilgang til både merdens inn- og utside noe som forenkler vask, desinfisering og vedlikehold av merden på lokalitet. Merden kan som følge av løftesystemet også heves og slepes til ny lokalitet uten å åpne opp rammefortøyningen.

Qorange

Strømsetterne og de dype luseskjørtene gir et godt vannmiljø i merden. Oksygenrikt vann hentes fra luse- og algefrie vanndyp og sirkuleres i merden med en utkiftningshastighet på om lag 3600 m3/min. Som i lukkede kar velger laksen i Aquatraz å stå i strømmen og treningsintensiteten kan optimaliseres ved å justere sirkulasjonshastigheten i forhold til strøm, temperatur og fiskestørrelse. Dette antas å blant annet gi bedre fiskehelse, økt veksthastighet, lavere fôrfaktor, bedre innfarging og fastere fiskefilet.

Qorange

I Aquatraz G1 og G2 var det langt lavere lusepress sammenlignet med konvensjonelle nabomerdene på tross av at disse var utrustet med sydde skjørt og Midt-Norsk ring. For G3 forventes ytterligere reduksjon i lusepresset som følge av at luseskjørtet er økt fra 8 til 18 meters dyp.

Qorange

 Redusert rømningsfare og sikker tilførsel av store mengder vann la grunnlaget for at de tre første  merdene har mottatt dispensasjon til å øke maksimalt antall fisk fra 200 000 til 400.000 laks per merd. Videre er det gitt dispensasjon til å øke tettheten fra 25kg/m3 til 45kg/m3.

Alle foto på denne siden:  Aquatraz G1 & G2. Steinar Johansen/MNH

NøkkeldataAquatraz G3Aquatraz G4
Omkrets160 m160 m
Høyde23,6 m> 25 m
Oppdrettsvolum50.500 m³ca 70.000 m³
Tette luseskjørt18 m> 18 m
LøftesystemElektriskElektrisk
Lossesystem med teleskoprørJaJa
Strømsettere4 stk≥ 4 stk
Forbruk strømsettere25 kW≥ 25 kW
Vannutskiftningshastighet3600 m³/min≥ 3600 m³/min
Containere til oppbevarings 4 stk a 10 fot4 stk a 10 fot
Nødaggregat med automatisk startJaJa
Antall laks (disp)400.000TBA
Tetthet (disp)45 kg/m³TBA