Dype luseskjørt og vanninntak fra dypet beskytter mot lakselus

Stabil stålstruktur gir rømningssikker merd

og gode arbeidsforhold

Merden kan løftes helt ut av vann for vask, desinfisering og vedlikehold
på lokalitet

Foto: Steinar Johansen/MNH

Aquatraz G4
semi-lukket merd med dype luseskjørt
og rikelig vanngjennomstrømning

Aktiv vannutskifting og det dype luseskjørtet gir et godt vannmiljø i den semi-lukkede merden og beskytter mot lakselus. Oksygenrikt vann hentes fra vanndyp fri for lakslus og alger, og sirkuleres i merden. Dette, sammen den jevne gode vannkvaliteten antas å blant annet gi bedre fiskehelse, økt veksthastighet, lavere fôrfaktor, bedre innfarging og fastere fiskefilet. 

I Aquatraz G1 og G2, med 8 meter luseskjørt i stål, var det langt lavere lusepress sammenlignet med konvensjonelle nabomerdene, på tross av at disse var utrustet med sydde luseskjørt og Midt-Norsk ring. I Aquatraz G3 med 18 m luseskjørt er det registrert lave og synkende antall lakselus, uten behandling. 

Luseskjørt i stål, sikkerhet mot rømming og hyppig vannutskiftning

 Redusert rømningsfare og sikker vanntilførsel la grunnlaget for at Aquatraz G1-G3 har mottatt dispensasjon til å øke maksimalt antall fisk fra 200.000 til 400.000 laks per merd. Videre er det gitt dispensasjon til å øke tettheten fra 25kg/m3 til 45kg/m3Etter gode resultater med økt tetthet er dispensasjonen utvidet til 2024. Vannutskifting i Aquatraz G4 skal overgå sine forgjengere.

Stabil plattform gir trygge arbeidsforhold

Det hevbare semi-lukkede merden i stål har brede gangbaner med rekkverk, containerfester og 2 kaier som gir et trygt og godt arbeidsmiljø. Aquatraz har en designlevetid på 20 år med lave drift- og vedlikeholdskostnader.

Løftesystemet gir enkel tilgang til både merdens innside og utside, noe som forenkler vask, desinfisering og vedlikehold av merden på lokalitet. Den semi-lukkede merden kan som følge av løftesystemet enkelt heves og slepes til ny lokalitet uten å åpne opp rammefortøyningen.

Aquatraz rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus

Aquatraz  G3 som ble sjøsatt i april 2020, har fått totalt 18 meter luseskjørt. De øverste 8 meterne i stål som foregående generasjoner, og ytterligere 10 meter med presenning. 

Andre generasjon Aquatraz fikk et nytt elektrisk løftesystem som muliggjør heving og senking av oppdrettsanlegget uten energitilførsel fra båt. G2 fikk bredere gangbaner med plass til containere for oppbevaring, samt ytterligere forbedringer som fortsatt er en del av nyere generasjoner Aquatraz.

Aquatraz rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus