Tetthetsøkning på fiskens premisser

Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.

Aquatraz er en semi-lukket rømningssiker merd i stål  som beskytter laksen mot lakselus og forbedrer fiskehelsen. God vannutskiftning oppnås ved bruk av strømsettere som sørger for at oksygenrikt vann hentes opp fra vanndyp uten lakselus og som så sirkuleres i merden. Aquatraz G4 er den første kommersielle utgaven av Aquatraz. Den har et 22,5 m dypt tett stålskjørt og total dybde på 30 meter og et oppdrettsvolum på 60 000 m3. Alt vannet skiftes ut min. hvert 15. minutt. Med god rømmingssikkerhet og høy vannutskifting er Aquatraz G4 egnet for betydelig økt tetthet og biomasse sammenlignet med konvensjonelle merder. De første Aquatrazmerdene som er i drift har fått dispensasjon til tetthet på inntil 45 kg/m3 og 400 000 individer. I 2019-2020 ble vannkvaliteten dokumentert under forsøk med høyere tetthet i de tre første Aquatraz-merdene på MNHs lokalitet Kyrøyene. Forsøket hvor tettheten ble økt til 30 kg/m3 ble utført i et tett samarbeid mellom MNH,  fagfolk fra NIVA og Aqua Kompetanse . Mer om forsøket og resultatene kan du lese om i artikkelen lenket til øverst i dette avsnittet. Forsøkene vil fortsette og Mattilsynet har utvidet dispensasjonen for tetthet opp til 45 kg/m3 for Aquatraz-merdene frem til juli 2024.

Forsøkene viser at vi kan produsere laks med en tetthet på 30 kg/m3 i Aquatraz-merder med akseptable resultat med hensyn til fiskevelferd, dødelighet, vannkvalitet og tilvekst. Med bedre beskyttelse mot lus (dypere luseskjørt), kombinert med god vannutskifting, bør det være mulig å produsere laks med ytterligere økt tetthet og med bedre resultat enn det vi oppnådde i dette forsøket.

Oksygenkonsentrasjonen var gjennomgående høy og relativt stabil i Aquatraz-merdene, dette viser hydrografiske profiler som er tatt med CTDO instrument hver uke. Ved de tilfellene der fisketettheten var over 25 kg/m3 viser oksygenprofilene ingen systematisk nedgang eller økt variasjon i noen av Aquatraz-merdene. Fastmonterte oksygensensorer med logging hvert 10. minutt viser at man i samtlige Aquatraz-merder har klart å opprettholde en god vannutskiftning og gode oksygenverdier for fisken også ved fisketetthet over 25 kg/m3

Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH