Hopp til innholdet

Resultater fra Aquatraz i drift

Foto: Steinar Johansen/SalmoNor

Resultater fra Aquatraz i Eiterfjorden 2021

Laks med vekt 1,65 kg ble flyttet inn i en Aquatraz med 13 meter luseskjørt på SalmoNors lokalitet i Eiterfjorden den 07.02.2021. Produksjonen i Aquatraz (AQT) ble sammenlignet med en konvensjonell kontrollmerd (KTR), med luseskjørt og Midt-Norsk ring, på samme lokalitet. Laksen ble slaktet i september 2021.

Resultatene i tabellen viser at sammenlignet med kontrollmerden har  Aquatraz:

 • lavere totale produksjonskostnader (inkl avskrivninger)
 • høyere salgspris
 • større fortjenestemargin
 • ingen avlusing (mot 5 i KTR)
 • lavere dødelighet
 

Som avskrivningstid er det benyttet 15 år for AQT og 5 år for KTR, uten restverdi, og med rente 3,15%.

Produksjonskostnader i kontrollmerden er kalibrert til NOK 38,78, som tilsvarer gjennomsnittlig produksjonskostnader i Trøndelag for 2019. AQT er kalibrert med samme totalsum.

Det er brukt laksepris fra hele 2019 (Nasdaq Salmon Index) i analysen.

Aquatraz (AQT)Kontrollmerd (KTR)Differanse
Produksjonskostnader
inkl avskrivninger
36,37 kr/kg38,78 kr/kg- 2,31 kr/kg
Salgspris56,39 kr/kg54,65 kr/kg1,74 kr/kg
Margin19,92 kr/kg15,87 kr/kg4,05 kr/kg
Vekt slakt (rund)5,36 kg4,83 kg0,53 kg
Antall avlusingerIngen5 stk- 5 stk
Dødelighet2,08 %10,97 %-8,89 %

Flere resultater fra Aquatraz

Produksjonsanalysen over fra Eiterfjorden i 2021 er den første analysen fra en produksjonssyklus som ikke inngikk i selve utviklingsprosjektet. De siste resultatene presentert over er derfor, ikke overraskende, de beste resultatene av produksjonene som er analysert så langt. Vi forventer at resultatene vil fortsette å forbedre seg etter hvert som kunnskapen om merden øker, og mer optimale produksjonsmodeller benyttes. 

Som en del av utviklingsprogrammet har produksjonen i hver nye generasjon blitt analysert og dokumentert for Fiskeridirektoratet. Sluttrapporter fra biologiprogrammene til Aquatraz G2 og G3 er linket til her. Disse inneholder også mer inngående analyser av fiskehelse, vannkvalitet og produktkvalitet. På tross av at produksjonsanalysene er gjennomført i ny teknologi har Aquatraz vist gode resultater, også i de tidligere produksjonssyklusene. 

Produksjonskostnadene har gjennomgående vært lavere i Aquatraz enn i kontrollmerdene. Den viktigste årsaken til dette er at Aquatraz beskytter effektivt mot lakselus.

Suksesskriterier i Aquatraz-prosjektet

I prosjektets sluttrapport refereres det til de interne suksesskriteriene satt ved prosjektstart, og evaluering av disse etter avsluttet utviklingsprosjekt. Figur 2 og 3  viser hhv måloppnåelse og måleskalaen. I sum er måloppnåelsen vurdert som svært god med full score på mål som:

 • ingen avlusing
 • lavere stressnivå og skaderisiko
 • bedre velferd og lavere dødelighet
 • rømnigssikkerhet
 • HMS
 • effektiv og økonomisk foretrukken teknologi
 

Siden Aquatraz har dypere vanninntak enn konvensjonelle merder var det forventet en lavere planktonkonsentrasjon som kunne slå positivt ut på gjellehelse. Biologiprogrammene viser tendenser til bedre gjellehelse i Aquatraz sammenlignet med kontrollmerden. Tydeligst var effekten med 18 meter dypt luseskjørt. Visuelle observasjoner viste også tydelig klarere vann inne i Aquatraz-merden enn utenfor, se bilde under fra Årsetfjorden i juni 2021.

For produktkvalitet var det flere registreringer av bedre muskelkvalitet og innfarging i fisk fra Aquatraz-merdene, men funnene pekte ikke entydig og systematisk i samme retning over alle biologiprogrammene.

For hjertehelse og kondisjon var det ikke mulig å se forbedring i de uttakene som ble gjort. På søknadstidspunktet tidlig i 2016 var det kjent fra forsøk at å gi laksen trim i ferskvannfasen hadde positive effekter. Med Aquatraz i drift i fjorden vil vannhastigheten, i motsetning til i kontrollerte forsøk, variere internt i merden og gjennom døgnet. Det er tydelige observasjoner av at laksen oppsøker området bak strømsetterne med høyest hastighet. Men det har ikke vært mulig å velge ut denne laksen for undersøkelse.

Suksesskriterier
Figur 2 Suksessindikatorer Aquatraz utviklingsprosjekt
Skala Suksesskriterier
Figur 3 Måleskala suksesskriterier
Klarere vann
Klarere vann inne i Aquatraz, enn utenfor

Prosjektgjennomføring

Prosjekt-
gjennomføring

Aquatraz merdvolum

Aquatraz-prosjektet ble finansiert og ledet av prosjektsponsor Midt-Norsk Havbruk. Teknologiutviklingen av Aquatraz er ledet fra Seafarming Systems, mens oppfølging av biologisk måleprogram ble ledet av Aqua Kompetanse. Det faste prosjektteamet har bestått av få personer, som har jobbet tett sammen gjennom hele prosjektet. Kommunikasjonen mellom driftsorganisasjonen og prosjektet har fungert svært godt. Erfaring og utfordringer i drift har kommet ufiltrert fra ansatte på merdkanten til prosjektet, slik at endringer og forbedringer raskt kunne bli implementert i neste versjon, eller utbedres på eksisterende merder. Prosjektets betydelige tekniske utvikling og kunnskapsgenerering kan i stor grad tilskrives det tette samarbeidet mellom drifts- og prosjektorganisasjonen. Godt samspill mellom utvikler og sluttbruker er essensielt for å lykkes med utvikling av ny teknologi.

Takket være en liten, men kompetent prosjektorganisasjon, og delegering av ansvar og myndighet fra prosjektsponsor til prosjektledelse, har gjennomføringen av Aquatraz-prosjektet gått raskere enn hva en så for seg under søkeprosessen.

Energiforbruk i Aquatraz

Aquatraz er et semilukket anlegg med en svært energeffektiv vannutskiftningsmetode. I de tre første generasjonene Aquatraz ble det benyttet en patentsøkt metode som har et enenergiforbruk pr. kilo produsert laks på mellom 0,1 og 0,2 kWt. Figuren under viser strømforbruket i Aquatraz dersom målet om 5 millioner tonn årlig produksjon blir gjennomført med tilsvarende energiforbruk som Aquatraz, og sammenlignet med et forventet snitt for andre typer oppdrettsanlegg og øvrig kraftkrevende industri i Norge. Dersom man benytter samme vannutskiftningsløsning som de tre første generasjonen av Aquatraz, ville det årlige energiforbruket ved produksjon av 5 millioner tonn laks bli ca 1 TWh.  Det er 1/15 del av forventet forbruk for tilsvarende produksjon i lukkede anlegg. 

Den fjerde og siste generasjonen i utviklingsprosjektet testet en ny patentsøkt vannutskiftningsmetode (ilaks.no) Med denne metoden er det forventet at kraftforbruket vil gå ytterligere ned, og Aquatraz kan potensielt netto produsere strøm.

Energiforbruk
Energiforbruk i Aquatraz sammenlignet med mer andre typer lukkede oppdrettsanlegg og øvrig industri.

Seafarming Systems retter en stor takk til Midt-Norsk Havbruk (nå SalmoNor) og alle deltakere som har bidratt til at Aquatraz utviklingsprosjekt har blitt en stor suksess. 

Vi ser frem til å utvikle Aquatraz videre sammen SalmoNor og andre norske oppdrettere, samt øvrige samarbeidspartnere på teknologi og biologi.